Pojednání

Vlasy a jejich magická síla

Toto dílo je (5/25) součást sbírky: 
Inspirace pro život
  

Vlasy jsou ukazatelem životní, tělesné i duševní síly člověka, jsou symbolem vitality, sexuality a plodnosti, nesou záznamy o životní energii, představují vědomí duševního já. Vlasy mají jako magický symbol mnoho významů. Ukazují například, zda člověk vnímá svět skrze sebe, své vyšší já, nebo skrze podmínky stanovené společností, do které se narodil. Lidské tělo neustále vyzařuje energii, energie je koncentrovaná ve vlasech, a také v dlaních, není náhoda, že je nám lidskou přirozeností pohladit malé dítě nebo milovanou osobu právě po vlasech. Dlouhé a zdravé (nebarvené, přírodní) vlasy bývají často považovány za rituální symbol, od dávných dob poukazující na magickou sílu člověka. Vzpomeňme na víly nebo mořské panny, jejich krásné dlouhé vlasy nejsou jen pro parádu, jsou symbolem duševní síly. Jakoby starověké kultury dávno tušily to, co věda ví až dnes: analýza DNA lidského vlasu prozradí o člověku podstatné informace o jeho zdraví i způsobu života. Lidské vlasy symbolizují také koloběh přírodních cyklů (úroda/sklizeň), vzhledem k tomu, že vlasy po (bezbolestném) ostříhání opět dorůstají.

Krátké nebo vyholené vlasy často symbolizují hlubokou oddanost náboženské víře, a také bezmeznou poddanost božským entitám

Kněží starověkého Egypta vzdávali hold božským vládcům tím, že si vyholovali hlavy. Buddhističtí mniši mají též hlavy dohladka vyholené, dávají tak najevo, že se dobrovolně vzdávají materiálního světa, odmítají světské záležitosti (včetně sexu), a oddávají se vyššímu vedení. Naproti tomu například hinduistický bůh Šiva bývá zobrazován sedící v meditační poloze s překříženýma nohama a s dlouhými rozevlátými vlasy, které mu jako symbol síly a moci volně padají přes ramena. Tato meditační pozice vyjadřuje vědomé propojení klidné mysli s divokostí přírody a přírodních sil.

Podobně vyjadřují sílu spojenou s dlouhými vlasy, a propojení s přírodou, i jiná etnika. Například Keltové své vlasy splétají do energetických uzlů, propletených copů. Copy jsou spletené ze tří pramenů, a jak víme, číslo tři považují nejen Keltové za magické. Ze stejných pohnutek si na dlouhých vlasech spletených do copů zakládají indiáni. Spletené vlasy, na rozdíl od rozevlátých a volně rozpuštěných, symbolizují uspořádané myšlenky. Splétání vlasů představovalo, mimo jiné, magický rituál na ochranu před energií zlých démonů. Nejen keltští bojovníci, ale i řečtí a trojští vojáci měli dlouhé vlasy, symbol moci, síly a bojovnosti. Dokonce i řecké bohy, například boha Dia nebo Poseidona známe s dlouhými vlasy, stejně tak bájné hrdiny, jakým byl například Achilles.

Obdivuhodné bývají nejrůznější etnické účesy, například u afrických domorodých kmenů, jejichž účel bývá často rituální, případně ten který účes odlišuje domorodce podle věku. Účesy afrických domorodců bývají velmi pracné, vlasům je věnována velká péče, ač se nám mohou například dredy nebo vlasy potřené hlínou zdát podivné a nevkusné, vše má kmenový, duchovní a rituální význam. U některých afrických kmenů jsou dlouhé a husté vlasy známkou zdraví a síly, a u žen především znamením plodnosti. Také afričtí beduíni mívali dříve dlouhé vlasy spletené do tenkých copánků.

U některých přírodních národů jsou vlasy spojené s přechodovými rituály, nebo s rituálním obětováním vlasů

Tyto rituály se nazývají „postřižiny“, jedná se o jednu z forem obřadů spojených s vlasy, kdy se ostříháním provádí přechodový rituál, například z dětství do dospělosti. Dnes také můžete někdy potkat člověka, který bude mít vlasy ostříhané nakrátko, a pouze na jedné straně hlavy bude mít z dlouhého pramene vlasů spletený tenký cop. Tento účes, zvaný Horova lokna, má původ ve starém Egyptě, vyjadřuje přechodový rituál mladých hochů do dospělosti. Takto spletený pramen vlasů, nošený v dětství, je chlapcům ve starém Egyptě rituálně ustřižen v okamžiku, kdy dosáhnou věku přechodu z dětství do dospělosti.

Mimo vše ostatní jsou vlasy také erotickým a sexuálním symbolem, umožňují projevovat a vnímat atraktivitu, jsou předmětem touhy i svádění. Ženy, které odmítají vlastní tělo, a odmítají také sexualitu, si často nechávají vlasy stříhat velmi nakrátko (což samozřejmě není pravidlem). Někdy vlasy slouží dokonce k (bezbolestnému) sebe-poškozování, což se stává hlavně dětem, že si jakoby z ničeho nic, tajně a spontánně ostříhají vlasy, ale stává se to i dospělým lidem. Také násilné ostříhání vlasů druhé osobě je chápáno jako akt potrestání nebo ponížení, což se dané osoby většinou na duševní úrovni velmi silně dotkne, jelikož se jedná o zásah do osobního energetického i duševního pole člověka. Toto ale v určité míře platí vždy, ať už jde o stříhání dobrovolné, či násilné. Nemluvě o tom, kolik slz a zbytečných sporů způsobují vlasy a účesy mezi dospívající mládeží a jejich rodiči.

V dlouhých vlasech je podle starých legend a mýtů skrytá tajemná síla

Dokonce i někteří slavní sportovci věří v magickou sílu dlouhých vlasů. Přitom muži v běžné společnosti, kteří se odlišují tím, že nosí dlouhé vlasy, jsou velice často pod palbou úšklebků a pohrdání. Proč? Protože někdo lidem stanovil, jak má kdo vypadat, co je a co není správné podle různých norem? Stále si nosíme v podvědomí, že za nás rozhodují druzí, a podvědomě se nechceme odlišovat od většiny? Pokud se vrátíme daleko do historie, tak už v Novém Zákonu najdeme pasáž, kde je psáno, že dlouhé vlasy u mužů jsou hanebné. Přitom z bible známe také příběh Samsona, jehož neutuchající síla tkvěla právě v jeho nikdy nestříhaných vlasech. Nemluvě o delších vlasech Ježíše Nazaretského.

Pamětníci také moc dobře vědí, kolik chlapců během nástupu na vojnu, po povinném (násilném) ostříhání vlasů neudrželi své emoce a pocity a brečeli jako malí kluci. V tu chvíli je člověku ponižujícím způsobem odebrána možnost vyjádřit svůj postoj, názor, přesvědčení, nebo nesouhlas jiným způsobem, než verbálním, ve chvíli, kdy je ve skupině nucen podobat se (uniformě) jeden druhému. Při tomto nedobrovolném aktu jakoby byla lidské bytosti odebrána nejen svoboda, důstojnost, ale i část jeho duše (energie). Nakrátko sestříhané, nebo dohola oholené vlasy vojáků symbolizují poslušnost a snadnou ovladatelnost, též podřízenost a oddanost „vyššímu vedení“. A také odtržení od rodiny, od vlastních zvyků a osobních rituálů. To samé platí u trestanců, a u otroků v dřívějších dobách, klášterních mnichů, dokonce i u lidí uvržených do koncentračních táborů.

Vlasy slouží také jako prostředek pro zviditelnění se, zdůraznění vlastní individuality, vyjádřené například extravagancí, nebo jako prostředek vyjadřující revoltu proti sociální poslušnosti, jako vědomé odmítání, nerespektování společenských statusů nebo diktátů nejen módy. Účesy také sloužily v minulosti hlavně mladým lidem jako forma sebevyjádření (odtržení od většinového davu), nebo forma vyhranění se proti politickému systému. Například sebevyjádření mladých lidí, nejen ve formě účesu v období hippies, jako vzpoura proti kulturní normě, nebo účes na „máničku“ za komunismu, a různé éry účesů typu punker, skinhead apod. Ve východních státech bývaly dlouhé vlasy u mužů považovány za nebezpečné propagování ideologie „nehodného“ západu. Zde vyvstává otázka, proč se vlastně některé režimy tolik obávají dlouhých vlasů? Je v nich skutečně skrytá síla, myšleno alespoň symbolicky, kdy je poukazováno na skutečný potenciál životní síly/energie skryté v nitru člověka? S vlasy to skutečně není jen tak, a určitě nikoliv náhodou, k vlasům, účesům, různým pokrývkám hlavy a náboženství se dále vztahuje například nucené skrývání ženských vlasů pod burku, skryté vlasy a uniformita jeptišek, vyholené kolečko vlasů u mužů v židovské víře a tak podobně.

Samotné česání vlasů je v podstatě jakýsi každodenní magický úkon, ať už osobní, nebo vztahující se k sociálnímu, kulturnímu, politickému či náboženskému prostředí. S čímž okrajově souvisí, že energetický potenciál skrytý ve vlasech je ničen používáním barviv a jiných chemických preparátů. Účesy často plní neverbální formu sebevyjádření, ať už směřované k přírodě, kdy skrze přírodní vnímání vyjadřují sílu těla a ducha, nebo v podobě vzhlížení se v idolech, v módních diktátech materiálního světa.

Například ženy, které mají často pocit, že musí ve svém životě udělat zásadní změnu, často skončí pouze u radikální změny střihu nebo barvy účesu. Může to být pouhá nevědomá berlička jakési sebeobrany, ale také to skutečně může na psychické úrovni pomoci člověku bezbolestně se rozejít s nechtěnou minulostí. V dávných dobách se úprava vlasů striktně řídila podle sociálního postavení ve společnosti, třídního rozdělení, v tomto směru historie pamatuje například nošení často přehnaně bizarních paruk aristokratickou vrchností a společenskou smetánkou v sedmnáctém století. Určitě si živě vybavíte například skladatele Mozarta a jeho vysokou paruku. Sociálně podmíněná a často i vynucená úprava vlasů skrývá od pradávna také určitou (systémovou) kontrolu člověka, spojenou s nenápadným účelovým diktátem do jeho soukromí. Dnes je tento fakt skrytý v nenápadném módním diktátu, který vytváří uniformitu, a lidé potom sami dokazují, jak snadná je ovladatelnost člověka, který si jen může myslet, že je samostatná individualita, a že jedná ve svobodné vůli. Lidé se tak naučili hodnotit se vzájemně podle toho, co má kdo na sobě, nebo na hlavě, více než podle toho, co má kdo v hlavě. V dnešní společnosti je předem očekáváno, co máte mít na sobě, nebo na hlavě, sice méně často než v různých historických epochách, ale svým způsobem to nenápadně platí stále.

Ale vraťme se na začátek, k DNA. Hloubka nejedné starověké moudrosti, v souvislosti s vývojem a životem člověka, nám může být odhalena například v souvislosti s významem spirály jako hermetického symbolu. Spirála se v přírodě objevuje všude, od buněk přes magické hurikány, až po galaxie. Vlasové buňky a v nich obsažený kolagen a keratin mají spirálovitou strukturu. DNA má také spirálovitou strukturu, a dnes už víme, že vlasy skutečně uchovávají informace o člověku, jak o jeho fyzickém stavu, tak o energetické podstatě. Jak je dobře známo, v souvislosti s rituální magií (například africké voodoo) se od pradávných dob traduje, že pramínek vlasů poslouží k magickým účelům. Ať už jde o negativní nebo pozitivní působení na dálku na člověka, kterému pramínek vlasů patřil. V lidové magii často slouží ústřižek vlasů také jako úlitba bohům. Že je ve vlasech skrytá duchovní síla člověka, věděli lidé odpradávna. Opět se nám zde potvrzuje, že všechno se vším souvisí. A stále platí, že lidská společnost je ovládána i v různých detailech, a to vcelku rafinovaně (reklama, media, život celebrit, móda, apod.), takže si toho mnohdy ani nevšimneme.

Autor: Rebeka Sprinncová

Webové stránky: Psychologie chaosu

Facebook: Psychologie chaosu – kvantové vědomí

☆ Nehodnoceno ☆<< Část 4         Část 6 >>

O autorovi

Rebeka Sprinncová

Albert Einstein: „Objevuji tak, že přemýšlím, přemýšlím, přemýšlím. Devětadevadesátkrát se mýlím. Po sté trefím do černého.“

Přihlásit se k odběru
Upozornit na
guest

0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments
Četba díla zabere cca 11 min.
Noční režim
Velikost textu-+=
Hlasité předčítání
☆ Nehodnoceno ☆
Noční režim
Četba díla zabere cca 11 min.
Velikost textu-+=
Hlasité předčítání
☆ Nehodnoceno ☆
Přidej své hodnocení

Výběr žánru/díla


Ze stejného soudku

S končícím věkem Ryb vstoupila sluneční soustava v relativně nedávné minulosti do vnějšího ok...
Mít někoho „strašně rád (ráda)“ nebo „děsně rád (ráda)“ nemusí vždy vyjadřovat pouze...
O narozeninách si můžeme uvědomit podstatu slunečního znamení, do kterého jsme se narodili, podst...
Objevování vlastní kreativity, skrytých schopností a dovedností (psychických i manuálních), mů...
PODNĚTY Z NITRA DUŠE Pokud se vydáváme na cestu, tak většinou víme, kam jdeme, známe cíl, někd...
Co nás samé definuje vzhledem k mnoha opakujícím se kosmickým zrozením a věčným návratům do hm...
Dokážete se klidně a uvolněně dívat do očí člověku, se kterým hovoříte, nebo člověku, kter...
Mysl je opojena a omámena oblačným blankytem, pohledem do kouzelné tůně, pohledem na krajinu pohád...
Síla slov aneb Osidla utrpení - MOUDRA, KTERÁ PŘINÁŠÍ SÁM ŽIVOT Odpadlík Utrpení m...
Jsou negativní emoce prospěšné? Negativní emoce jsou námi nepochopené, pro ego jsou přirozené. P...
Vítr fouká. Opírá se do mého těla. Procházím městem, rychle, jako bych nebyl ve vlastním těle,...
Nalezení rovnováhy, protože vše se odvíjí od síly vůle, je o síle vědomého rozhodnutí dosaže...
Proč? Pro dobrou náladu. Protože optimismus je základem úspěchu, nikoliv strach a nesprávné před...
Pravda o "psychopatech" a jak s nimi jednat... První česká monografie o poruchách osobno...
Symbol šátku na očích bohyně Spravedlnosti může mít dvojí význam, též ve smyslu „dvojí met...

Výběr žánru/díla


Ze stejného soudku

Dokážete se klidně a uvolněně dívat do očí člověku, se kterým hovoříte, nebo člověku, kter...
O narozeninách si můžeme uvědomit podstatu slunečního znamení, do kterého jsme se narodili, podst...
Proč? Pro dobrou náladu. Protože optimismus je základem úspěchu, nikoliv strach a nesprávné před...
Nalezení rovnováhy, protože vše se odvíjí od síly vůle, je o síle vědomého rozhodnutí dosaže...
PODNĚTY Z NITRA DUŠE Pokud se vydáváme na cestu, tak většinou víme, kam jdeme, známe cíl, někd...
Co nás samé definuje vzhledem k mnoha opakujícím se kosmickým zrozením a věčným návratům do hm...
Mít někoho „strašně rád (ráda)“ nebo „děsně rád (ráda)“ nemusí vždy vyjadřovat pouze...
Síla slov aneb Osidla utrpení - MOUDRA, KTERÁ PŘINÁŠÍ SÁM ŽIVOT Odpadlík Utrpení m...
Mysl je opojena a omámena oblačným blankytem, pohledem do kouzelné tůně, pohledem na krajinu pohád...
Vítr fouká. Opírá se do mého těla. Procházím městem, rychle, jako bych nebyl ve vlastním těle,...
Symbol šátku na očích bohyně Spravedlnosti může mít dvojí význam, též ve smyslu „dvojí met...
Objevování vlastní kreativity, skrytých schopností a dovedností (psychických i manuálních), mů...
Pravda o "psychopatech" a jak s nimi jednat... První česká monografie o poruchách osobno...
Jsou negativní emoce prospěšné? Negativní emoce jsou námi nepochopené, pro ego jsou přirozené. P...
S končícím věkem Ryb vstoupila sluneční soustava v relativně nedávné minulosti do vnějšího ok...
0